Thăm dò ý kiến
Bạn thấy website của Trung tâm như thế nào?
 •  Rất đẹp
 •  Đẹp
 •  Bình thường
 •           
  Hỏi điểm qua điện thoại

  Hỏi điểm thi các học phần theo chương trình báo điểm tự động

  1. Quay vào số điện thoại 054.3827327, nghe lời giới thiệu về chương trình và những hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

  2. Nhập mã sinh viên gồm 10 chữ số từ bàn phím của máy điện thoại đang sử dụng.

  3. Nhập mã môn học cần hỏi về kết quả thi hoặc kiểm tra. Mã môn học gồm ba chữ số đã in sẵn trong cuốn Chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành hoặc trong Lịch trình hướng dẫn học tập từng đợt học hoặc trong phiếu điểm cá nhân.

  Ví dụ: Sinh viên Nguyễn Huy Phương, có mã sinh viên là: 1014900308, có mã số các học phần là: Triết học Mác Lênin - 001; Kinh tế chính trị học - 002; Tâm lý học đại cương - 005.

  Cách gọi hỏi điểm như sau:

  - Gọi số điện thoại 054.3827327. Nghe giới thiệu chương trình và hướng dẫn.

  - Nhập mã sinh viên của mình tiếp: 1014900308.

  - Nhập mã môn học cần hỏi điểm: 001 hoặc 002 hoặc 005.

  - Máy sẽ tự động trả lời kết quả bài kiểm tra ở nhà và bài thi tập trung nếu đã có điểm.

  * Kiểm tra tình hình nộp học phí:

  1. Quay vào số điện thoại 0543.827327, nghe lời giới thiệu về chương trình và những hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

  2. Nhập mã sinh viên gồm 10 chữ số từ bàn phím của máy điện thoại đang sử dụng.

  3. Nhập số 991 từ bàn phím của máy điện thoại đang sử dụng và nghe thông tin về học phí mình đã đóng ở Trung tâm ĐTTXa.

  Ví dụ: Sinh viên Võ Đông Anh, có mã sinh viên là 1013700576. Cách gọi hỏi học phí như sau:

  - Gọi số điện thoại 054.3827327. Nghe giới thiệu chương trình và hướng dẫn.
  - Nhập mã sinh viên của mình tiếp: 1013700576.

  - Nhập số 991 để nghe thông tin về học phí.

  - Máy sẽ tự động đọc số tiền đóng học phí mà sinh viên đã nộp.

  * Hỏi điểm thi tốt nghiệp

  1. Quay vào số điện thoại 054.3827327, nghe lời giới thiệu về chương trình và những huớng dẫn sử dụng dịch vụ.

  2. Nhập mã sinh viên gồm 10 chữ số từ bàn phím của máy điện thoại đang sử dụng.

  3. Nhập số 992 từ bàn phím của máy điện thoại đang sử dụng và nghe thông tin về điểm thi tốt nghiệp của mình.

  Ví dụ: Sinh viên Trần Văn Trí, có mã sinh viên là 4020003227. Cách gọi hỏi điểm thi tốt nghiệp như sau:

  - Gọi số điện thoại 054.3827327. Nghe giới thiệu chương trình và hướng dẫn.

  - Nhập mã sinh viên của mình tiếp: 4020003227.

  - Nhập số 992 để nghe thông tin về điểm thi tốt nghiệp.

  - Máy sẽ tự động đọc điểm số các môn thi tốt nghiệp của sinh viên.

  * Xem điểm tất cả các học phần đã được thi tập trung và làm bài ở nhà theo lịch trình học tập.

  1. Quay vào số điện thoại 054.3827327, nghe lời giới thiệu về chương trình và những hướng dẫn sử dụng dịch vụ.

  2. Nhập mã sinh viên gồm 10 chữ số từ bàn phím của máy điện thoại đang sử dụng.

  3. Nhập số 993 từ bàn phím của máy điện thoại đang sử dụng và nghe thông tin về tất cả điểm số mà mình đã thi tập trung và làm bài ở nhà.

  Ví dụ: Sinh viên Vũ Đình Tiến, có mã sinh viên là 9014700934. Cách gọi hỏi về tất cả điểm số mà mình đã thi tập trung và làm bài ở nhà như sau:

  - Gọi số điện thoại 054.3827327. Nghe giới thiệu chương trình và hướng dẫn.

  - Nhập mã sinh viên của mình tiếp: 9014700934.

  - Nhập số 993 để nghe thông tin về tất cả điểm thi tập trung và bài ở nhà.

  - Máy sẽ tự động đọc toàn bộ điểm số của sinh viên đã thi tập trung và làm bài ở nhà.

  Ngày đăng: 24/02/2012
  ------------------------------------
  Trang trước   Bản in